ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması,

atıksuların boşaltım ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili usul ve esasları

belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İdarenin sorumluluk alanında bulunan mevcut tüm evsel ve

endüstriyel atıksu kaynakları ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede yapılacak iş ve işlemleri

kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun zararlı suların tasfiyesine ve kanalizasyon

şebekesine verilemeyecek maddelerin tespitine ilişkin hususları düzenleyen 19 ve 20 nci

maddelerine ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı,

geçiş ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevredir.

b) Arıtma çamuru: Atıksu arıtma/ön arıtma tesislerinden çıkan ham veya stabilize

olmuş çamurdur.

c) Arıtma tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine

ve/veya alıcı ortama boşaltılmasından önce kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle kurulan

her türlü tesistir.

ç) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve

bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin

değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım

potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir.

d) Atıksu: Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş, özellikleri

kısmen veya tamamen değişmiş sulardır.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

e) Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon

şebekesi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve

tesislerin tamamıdır.

f) Atıksu arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek

yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar

kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve

ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve

biyolojik arıtma işlemlerinin biri veya birkaçıdır.

g) Atıksu arıtma bedeli (AAB) : Bu Yönetmelikteki deşarj şartlarını sağlamadan

İdareye ait altyapı tesislerine endüstriyel atıksularını veren işletmeye tahakkuk ettirilen

endüstriyel atıksu arıtma ve/veya bertaraf işlemi bedelidir.

ğ) Atıksu kanalı: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel suları taşıyan kanallardır,

birleşik sistemde ise bu atıksulara ilaveten yağmur sularını da birlikte taşıyan kanallardır.

h) Atıksu kirlilik katsayısı (K): Atıksuya ait kirlilik katsayısıdır.

ı) Atıksu toplama havzası: Atıksuların toplandığı ve sınırları teknik çalışma sonucu

belirlenmiş alandır.

i) Bağlantı kanalı ( Rabıt ): Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine

taşıyan parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasındaki kanaldır.

j) Birim fiyat (B) : (KSUB birim fiyatı X 0,15) TL/m3.

k) Cn : İki numunedeki en yüksek parametre değerlerinin ortalama konsantrasyonu

(mg/lt) dur.

l) Ct : Tablo I’de verilen konsantrasyon değeri (mg/L) dir.

m) Debi (Q): Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmi (m3/gün ) dir.

n) Debimetre: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmini ölçen ve kayıt

yapabilen cihazdır.

o) Deşarj: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine veya alıcı

ortama boşaltılmasıdır.

ö) Deşarj izin belgesi (DİB): Endüstriyel atıksuları bu Yönetmelik kapsamındaki deşarj

şartlarını sağlayan işletmelere verilen belgedir.

p) Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü

alanlardan evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksulardır.

r) Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile

insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden

kaynaklanan atıksulardır.

s) Foseptik: Atıksuların toplanması için yer altına yapılmış sızdırmaz haznedir.

ş) Gayri sıhhi müessese ruhsat (GSMR) görüşü: Bu Yönetmelikteki şartları sağlayan

işletmeye İdare tarafından verilen görüştür.

t) Gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme sistemi: Standartları 06/06/2011 tarihli ve

2011/14 sayılı Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Çalışmalarına Dair Genelge’de

belirtilen sistemdir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

u) İçmesuyu havzası: İçme ve kullanma suyu temin edilen akarsu, göl, baraj rezervuarı

veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı

bölgedir.

ü) İdare (İSKİ) : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’dür.

v) İş termin planı: Endüstriyel atıksu kaynaklanan işletme tarafından Yönetmelikte

belirtilen kanalizasyon şebekesine deşarj standartlarını sağlamak için yapılması gereken atıksu ön

arıtma tesisi ve altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi, proje, ihale,

inşaat, işletmeye alma işlerinin zamanlamasını gösteren plandır.

y) Kanalizasyon şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine

iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemdir.

z) Kısa mesafeli koruma alanı: Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700

(yedi yüz) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın su toplama havzası sınırını

aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

aa) Kmax: Tablo II’de verilen sektörlere ait atıksu kirlilik katsayısıdır.

bb) Kompozit numune: Endüstriyel atıksulardan eş zaman aralıklarında alınarak

meydana getirilen karışık numunedir.

cc) Kontrol bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol gayesiyle; numune almak, ölçüm

yapmak, atıksu akımını takip etmek için oluşturulan yapıdır.

çç) Konvansiyonel parametreler: Bu Yönetmelikte atıksuları tanımlamada kullanılan

ve tabiatta kalıcı özellik göstermeyen Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI), Askıdaki Katı Madde

(AKM), Yağ-Gres, Toplam-N ve Toplam-P parametreleridir.

dd) Köy pompası: 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen 8 m3’ten

az kapasitedeki Sınıf 2 ve Sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satış istasyonlarıdır.

ee) Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli (KSUB): İSKİ Tarifeler

Yönetmeliği’ne göre kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti mukabili alınan bedeldir.

ff) Mevcut faaliyet: İçmesuyu havzalarında 12/05/2006 tarihli ve 933 sayılı İSKİ Genel

Kurul Kararı ile kabul edilen İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarih

olan 25/05/2006 tarihinden önce mevcut olan faaliyet veya bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten önce idareden alınmış DKKR / GSMR görüşüne sahip işletmelerdeki mevcut olan

faaliyettir.

gg) Mutlak koruma alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni

ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su ile karanın meydana getirdiği çizgiden

itibaren yatay 300 (üç yüz) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın havza sınırını

aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur.

ğğ) Numune: Atıksuyun bütün özelliklerini içeren ve herhangi bir zamanda alınan

örnektir.

hh) Orta mesafeli koruma alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren

yatay 1000 (bin) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın su toplama havzası sınırını

aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ıı) Organize sanayi bölgesi: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamına

giren sanayi bölgeleridir.

ii) Ön arıtma tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine

boşaltılmasından önce deşarj limitlerine kadar arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü arıtma

tesisidir.

jj) Önemli kirletici kaynaklar: Debisi 50 (elli) m3/gün’den büyük olan ve sadece

konvansiyonel parametreler ihtiva eden atıksular ile debisi ne olursa olsun üretim faaliyetleri

itibariyle toksik parametre ihtiva eden proses atıksuyuna sahip endüstriyel atıksu kaynaklarıdır.

kk) Parsel bacası: Parsel bağlantı kanalının ana kanala bağlandığı yerin öncesinde

numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için yapılan yapıdır.

ll) QEndüstriyel : Endüstriyel atıksu debisi (m3/gün) dir.

mm) Rezervuar: Doğal göller veya bir sedde yapısı arkasında suyun biriktirildiği

alanlardır.

nn) Şahit numune: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde

kullanılacak, esas numune ile eş zamanlı olarak alınarak aynı koruma şartları altında muhafaza

edilerek ilgili Bakanlığın Çevre Referans Laboratuarı’na işletme sahibi nezaretinde götürülen ve

analizi yapılan numunedir.

oo) Tahakkuka esas süre (T): Atıksu arıtma bedeli tahakkukunda takvim günü esasıyla

hesaplanacak süredir.

öö) Tehlikeli ve zararlı maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut

toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç

gösteren, yeraltı ve yüzeysel suları kirleten, özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren

maddelerdir.

pp) Toksik parametreler: Genel olarak endüstri esaslı faaliyetlerden meydana gelen ve

tabiatta kalıcı özellik gösteren ve/veya toksik etkiler meydana getiren ağır metaller, fenol, siyanür

ve benzeri parametrelerdir.

rr) Uzun mesafeli koruma alanı: Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından

başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan kara alanıdır.

ss) Yağmur suyu kanalı: Yağış sularını, yüzeysel suları ve drenaj sularını taşıyan

kanaldır.

şş) Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir

konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli indikatör

organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesi; akut veya kronik hastalıklara,

teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açması özelliğidir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel hükümler

MADDE 4 - (1) Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel

atıksuyunu kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak vermesi uygun olmayan

işletme, endüstriyel atıksuyunu bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla,

yetkili bertaraf tesisine nakletmekle ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Buna göre;

a) Kanal bağlantı onayı aşamasında, bu yükümlülüğü yerine getireceğini gösterir proje

ve belgelerini İdareye sunmayanlara kanal bağlantı görüşü verilmez.

b) İnşaatı bitmiş olan işletmelerden bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere İdarece yapı

kullanma izni görüşü verilmez.

(2) Yeni faaliyete başlayan, faaliyetinde değişiklik yapan, taşınan, kapasite artırımına

giden, ön arıtma tesisi arızalanan, faaliyetini geçici veya sürekli olarak durduran işletme, bu

durumlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

(3) Endüstriyel atıksu deşarjı olan işletme deşarj izin belgesi almak zorundadır.

(4) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde atıksuların kanalizasyon şebekesine

bağlanması, kanalizasyona bağlantının mümkün olamadığı durumlarda ise atıksuların işletmeye

ait fosseptikte toplanması zorunludur.

(5) Kanalizasyon şebekesini tahrip edecek ve akışı engelleyecek maddeler kanalizasyon

şebekesine verilemez.

(6) İdare’ye ait altyapı tesislerini tahrip edenler ve akışı engelleyenler, oluşan zararın

giderilmesi amacıyla yapılan harcamaları karşılamak zorundadır.

(7) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla atıksular; yağmur suları, soğutma suları

ve az kirli sularla seyreltilemez.

(8) İşletme, bu Yönetmelik hükümleri gereği kendisine tahakkuk ettirilen atıksu arıtma

bedelini süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür.

(9) İdare tarafından tahakkuk ettirilen analiz, kanal katılım, atıksu arıtma ve hasar

bedellerinin tahsilât ve takibi ilgili daire başkanlıklarınca yürütülür.

(10) Numunelerin muhafazası, taşınması ve analizi; 10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı

Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz

Metodları Tebliği’ne ve APHA, AWWA, WEF “Standard Methods For The Examination of

Water And Wastewater”, EPA gibi milletlerarası standart metotlara göre İdarece yapılır.

(11) Endüstriyel atıksuyu olan işletme, başka bir kurum tarafından herhangi bir kararla

faaliyetten men edilmişse, faaliyetten men eden birimin onayı olmadan ya da faaliyetten men’i

kaldırılmadan inceleme yapılmaz, firmanın faaliyette olduğunun tespiti halinde ilgili birimlere

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Yazı ile bildirilir ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki 2 Numaralı Formüle

göre tespit tarihi itibariyle AAB tahakkuku başlatılır.

(12) İdarenin yazılı müsaadesi olmadıkça kanal şebekesinin kapakları açılamaz, geçtiği

yerler kazılamaz, şebekenin yeri değiştirilemez, bağlantı kanalı inşa edilip şebeke sistemine

bağlanamaz ve kanalizasyon şebekesinden su alınamaz. Atıksu kontrol çalışmaları kapsamında

bu çerçevede karşılaşılan uygunsuzluklar ilgili Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Bununla alâkalı denetim ve

© 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Web Sitesi Tasarımı